දැනටමත් අත්සන් කර තිබේද?

අප සමඟ අත්සන් කිරීමට ස්තූතියි!

අපි ඔබ මෙම ගිම්හානයේදී අප සමඟ පැමිණීමට තෝරා ගෙන ඇත. අපි ඔබව දැකීමට බලා සිටිනවා.

ඔබ දැනටමත් අප සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, ඔබට මෙම පිටුවෙහි අවශ්ය සියලු වැදගත් තොරතුරු සොයා ගැනීමට හැකි විය, නොඑසේනම් ඔබට 0114 2999 210 හි වලල්ලක් අපට ලබා ගත හැකිය.

වැදගත් ලියකියවිලි

පිළිගැනීමේ පැකේජය ගිම්හාන 2019

Wave 1:
අදියර 1 - 1st July සිට 5th ජූලි දක්වා
අදියර 2 - 8th ජූලි ජූලි 12th ජූලි
අදියර 3a - 15th ජූලි සිට 19thJuly දක්වා
අදියර 3b - 22nd ජූලි සිට 26th ජූලි දක්වා

Wave 2:
අදියර 1 - 15th ජූලි ජූලි 19th ජූලි
2 අදියර - 22 ජූලි සිට 26th ජූලි දක්වා
අදියර 3a - 29th ජූලි සිට 2nd අගෝස්තු දක්වා
අදියර 3b - 5th අගෝස්තු අගෝස්තු 9th අගෝස්තු

Wave 3:
1 අදියර - 29th ජූලි සිට 2nd අගෝස්තු දක්වා
2 අදියර - 5th අගෝස්තු අගෝස්තු 9th අගෝස්තු
අදියර 3a - 12th අගෝස්තු අගෝස්තු 16th අගෝස්තු
අදියර 3b - 19th අගෝස්තු අගෝස්තු 23rd අගෝස්තු

Wave 4:
1 අදියර - 5th අගෝස්තු අගෝස්තු 9th අගෝස්තු
2 අදියර - 12th අගෝස්තු අගෝස්තු 16th අගෝස්තු
3a අදියර - 19th අගෝස්තු අගෝස්තු 23rd අගෝස්තු
අදියර 3b - 26th අගෝස්තු අගෝස්තු 30th අගෝස්තු

මූලද්රව්ය සමාජයයි
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!